PRAVIDLA SOUTĚŽE: Machine Learning Prague 2024

I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168685 (dále jen „společnost Seznam.cz“).
 2. Soutěží se rozumí soutěž příznivců společnosti Seznam na konferenci Machine Learning Prague 2024, který se uskuteční v Praze ve dnech 22. až 24. 4. 2024 (dále jen „konference“).
 3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 4. Soutěž bude probíhat od okamžiku jejího zveřejnění na konferenci dne 23. 4. 2024 do 24. 4. 2024 do 12:00 (to celé dále jen „termín soutěže“).

II. Soutěžící

 1. Účastníkem soutěže může být osoba návštěvníka konference ve věku od 15 let s doručovací adresou na území České republiky, která se seznámila s těmito zveřejněnými pravidly a zcela je splní.
 2. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Seznam.cz a osoby blízké těmto zaměstnancům.
 3. Soutěžící se soutěže zúčastní tím, že v rámci návštěvy konference kompletně vyplní kvíz dostupný pod  QR kódem, který bude zveřejněn na stánku společnosti Seznam.cz a případně jinde v prostorách konference (dále jen „soutěžní test“), a to včetně platného a pravdivého uvedení jména a příjmení a kontaktního e-mailu.
 4. Účastí v soutěži uděluje soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas k zařazení do soutěže a k využití všech podkladů a dokumentů souvisejících s účastí soutěžícího v soutěži pro účely této soutěže (zejména kontaktování výherce).

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců

 1. Po konci termínu soutěže budou všechny kompletně vyplněné soutěžní testy rozděleny do dvou tzv. košů, a to na:
  • soutěžní testy se 100 % správných odpovědí,
  • zbývající soutěžní testy;
   testy, které nebudou vyplněny kompletně (s absencí odpovědi na některou z otázek či s absencí vyplněného jména či příjmení), budou ze soutěže vyřazeny.
 2. Z každého z výše uvedených košů bude následně vylosováno vždy maximálně 5 soutěžních testů, jejichž autoři se stanou výhercem (tj. maximálně 5 + 5 výherců).
 3. Pokud by v jakémkoli z výše uvedených košů bylo 5 a méně soutěžních testů, stane se výherním každý z nich; výhry určené pro daný koš nejsou přenosné do druhého koše. Soutěžní test nemůže být zařazen do obou košů, tj. účastní se pouze jednoho losování.
 4. Vyhlášení výherců proběhne v rámci konference dne 24. 4. 2024 v 13:00 u stánku společnosti Seznam.cz. Výhry budou předány okamžitě. K tomuto způsobu informování dávají svojí účastí v soutěži soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas.
 5. V případě, že se výherce v okamžik vyhlášení nepřihlásí a výhru si nepřevezme, má se za to, že se tento soutěžící výhercem nestal.
 6. Každý výherce získá nepeněžní výhru v podobě tzv. merchandisingu společnosti Seznam.cz v hodnotě přibližně 600,- Kč včetně DPH. Pro informaci společnost Seznam.cz uvádí, že nepeněžní výhry v hodnotě nepřevyšující částku 50.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.
 7. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany společnosti Seznam.cz.
 8. Každý soutěžící je oprávněn vyplnit soutěžní test pouze jednou; respektive může se stát výhercem pouze jednou.
 9. Společnost Seznam.cz není povinna jakkoli kontaktovat či jinak komunikovat se soutěžícími, kteří se výhercem nestanou.

IV. Závěrečná ustanovení

  1. Společnost Seznam.cz má právo rozhodnout o změně termínu soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
  2. Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.
  3. Společnost Seznam.cz je oprávněna vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla či obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít Seznam.cz důvodné podezření na takovéto porušení.
  4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou společností Seznam.cz zpracovány za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem předvídaným soutěží a těmito pravidly. 
  5. Společnost Seznam.cz v pozici správce osobních údajů pověřila společnost Click4Survey s.r.o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3201/14, PSČ 15000, IČO: 24264016, aby jako poskytovatel dotazovacího nástroje za účelem realizace soutěže zpracovala osobní údaje soutěžících. Smluvní vztah mezi společností Seznam.cz a společností Click4Survey s.r.o., poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby byla zajištěna ochrana práv soutěžících.
  6. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.
  7. Tato pravidla se zveřejňují v místě konání soutěže.