Autorské právo v EU

14. ledna 2016

V předvánočním čase minulého roku měla Evropská komise (dále jen „EK“) velmi aktivní období, kdy světlo světa spatřily mnohé z avizovaných návrhů evropské legislativy, jenž tvoří klíčové body květnové strategie jednotného digitálního trhu. Jedním z nich byly i dva dokumenty s dopadem do autorského práva Evropské unie (dále jen „EU“).

Dne 9. 12. 2015 představila EK návrh nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah a taktéž i vizi moderního rámce EU v oblasti autorského práva. První z návrhů by měl umožnit všem předplatitelům on-line obsahu v domovském státě dostupnost jejich předplaceného obsahu i při cestování po celé EU, druhý je širším rámcem pro další kroky EK v autorsko-právní oblasti, tedy takový program, kde všude se chystá EK zasáhnout.

Dokument, zabývající se přenositelností on-line obsahových služeb, je v mnohém neúplný a příliš obecný. Jak bylo shledáno i na dnešním (14. 1. 2015) jednání Vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů v Evropském parlamentu (dále jen „EP“), problémy s obecností se týkají hlavně určení toho, co je to „na určitou dobu“, tedy pro jaké časové omezení bude platit ta přenositelnost. Je to pro čtrnáctidenní dovolenou, nebo např. pro studentský půlroční pobyt v zahraničí? Vyvstávají i otázky s technickým provedením přenositelnosti, a to v případech, kdy autorská práva jsou poskytována subjekty mimo EU, nebo se majitel autorských práv rozhodne pro konkrétní oblast teritoriální licenci nevydat.

Obecný rámec vize evropského autorského práva naopak musí být brán jako širší nastínění možných témat, které není definitivní a jeho podoba se bude v průběhu projednávání měnit. I přesto je ale nutné varovat před některými úmysly EU, které z textu nepřímo vyplývají. V článku 4 a 5 jsou představeny tendence EK o stanovení rigidních definic v on-line prostředí tzv. zveřejňování, dostupnosti, „take down“ a „stay down“ principu. Vzhledem k již v minulosti avizované snaze EK o větší regulaci on-line platforem se společnost Seznam.cz obává finálního výsledku, který by z tohoto spojení mohl vzniknout. Ve sdělení se taktéž znovu-objevuje odkaz na tzv. „panorama výjimku“. Věříme, že záměrem EK nebude dosáhnout již nedávno zveřejněného scénáře, který unikl zrealizování díky zásahu EP v legislativního procesu, a to nutnost platit autorovi/dědicovi autorských práv veřejně vystavované památky/budovy poplatek za to, že si fotku s jeho budovou vyvěsím na svém profilu na on-line sociálních sítích. 

V případě, že se bude zasahovat do práv on-line platforem a jejich dalšího působení v rámci autorského práva, očekáváme širší odbornou diskusi před finálním rozhodnutím i přesto, že v současnosti probíhají veřejné konzultace a jiné analýzy. Zůstává mnoho nezodpovězených otázek a oba dokumenty by tak měly být podrobeny detailnější analýze.

Sdílet na sítích