Revize směrnice o poskytování audiovizuálních mediálních služeb

1. února 2017

V rámci stále více se rozrůstajících snah zpřísnit odpovědnost on-line platforem za ukládaný obsah uživateli se společnost Seznam.cz rozhodla připojit k dopisu, který organizace EuroISPA (Seznam.cz je členem) adresovala všem europoslancům a spolu s dalšími institucemi – EDRI (European Digital Rights) a CDT (Center for Democracy and Technology) – žádá poslance o zvážení vyškrtnutí navrženého dodatku č. 32 ke směrnici o audiovizuálních mediálních službách (COM/2016/0287 – SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu).

Hlavní obavou, která vyplývá z níže přiloženého dopisu, je snaha o nastavení ex ante monitoringu ukládaného obsahu na „video-sharing platformy“ z důvodu možného zobrazení a sdílení škodlivého obsahu. Již Evropský soudní dvůr ve svých několika rozhodnutích jakékoliv předběžné a komplexní filtrování obsahu odmítl, neboť by ve své podstatě narušovalo základní práva a svobody ustanovené v Listině základních práv Evropské unie, např. čl. 16 – svobodu podnikání, dále pak shledal monitoring sporný i z toho důvodu, že může poškozovat základní práva uživatelů, především jejich právo na ochranu osobních údajů. Současně se vyjádřil i v tom smyslu, že by aktivní monitoring mohl představovat zásah do svobody informací (např. rozsudek ESD: SABAM vs. Netlog NV, C-160/15).

Nařízení obecné povinnosti dohlížet na ukládané informace a zavést filtrovací nástroj je taktéž v rozporu s platnou evropskou legislativou, a to směrnicí o elektronickém obchodu (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu), konkrétně s ustanovením v článku 14, který zavádí povinnost na principu „notice and take down“, tedy oznámení a následného stažení.

S vědomím, že ne všechen obsah nahrávaný uživateli je legální/„neškodlivý“ a je nutné vyřešit problematické on-line platformy, které ilegální obsah ani po upozornění nositelů práv nemažou, přiklání se však společnost Seznam.cz k potřebě varovat evropské zákonodárce před zásadním úskalím zavedení ex ante kontrolních mechanismů.

– oficiální dopis EuroISPA, EDRI, CDT: https://blog.seznam.cz/wp-content/uploads/2017/02/1701_AVMS_Letter-to-CULT.pdf

Sdílet na sítích