Novela autorského zákona v českém provedení

3. března 2017

Před více jak jedním rokem, dne 17. 2. 2016, předložila vláda poslancům novelu autorského zákona, která měla v první řadě transponovat do českého legislativního prostředí evropskou směrnici o kolektivní správě (Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. 2. 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu) a dosáhnout tak vyvážené a transparentní právní úpravy v oblasti kolektivní správy. Po téměř roce komplikovaných projednávání se novela 1. 3. 2017 dostala do garančního výboru Senátu ČR, který usnesením opět novelu upravil.

Původním záměrem evropské směrnice je snaha o větší transparentnost a současně i kvalitnější právní prostředí pro samotný výkon kolektivní správy. Dále zavádí nový institut nezávislých správců autorských práv a stanovuje určitá pravidla pro tvorbu ceníků. Novela obsahuje i ustanovení o licencování autorských děl v on-line světě, při užití vzdělávacími institucemi, knihovnami (kopírování, digitalizovaný obsah aj.), zavádí odměny pro nakladatele při výpůjčkách z veřejných knihoven a upravuje i další oblasti, které v praxi činí problémy (např. autorské poplatky v hotelech a restauracích).

Bohužel v Poslanecké sněmovně ČR se návrh zákona zadrhl. Mimo jiné na snaze zabránit kolektivním správcům navyšovat poplatky za autorská díla skokovým způsobem, k čemuž v loňském roce (s účinností od 1. 1. 2017) došlo. A bouřlivá diskuse se přenesla i na půdu jinak konzervativního Senátu. Mnohé již naznačil „kulatý stůl“, který proběhl 21. 2. 2017 pod záštitou senátora Jaroslava Kubery, a který prakticky poukázal na nemožnost dohody mezi dvěma tábory, zástupci kolektivní správy vs. zástupci hotelů a restaurací, Svazu měst a obcí, Hospodářské komory aj.

1. 3. 2017 novela dorazila do garančního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Finálním usnesením se z jedné části novela zbavila schválených poslaneckých změn (např. návrh místopředsedy PSP Petra Gazdíka v čl. II Přechodná usnesení, bod 8 – zavádějící dohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nad navyšováním výše odměn z autorských děl a stanovování sazebníků – tento odstavec byl zrušen) a z druhé se tam vrátily neúspěšné poslanecké pozměňovací návrhy (např. § 25b, který zavádí právo na přiměřenou odměnu za užití audiovizuálního díla a jeho scénáře i po uplynutí 10 let od prvního zveřejnění audiovizuálního díla, jen s úpravou 1 slova).

Výše uvedený § 25b je ustanovením, které společnost Seznam.cz neshledává pozitivním pro konečného uživatele autorského díla. Zavádí dodatečnou odměnu pro tvůrce obsahu, kterou po 10 letech zaplatí výrobce audiovizuálního díla. Ten bude muset s tímto požadavkem kalkulovat od počátku, navýší tak s největší pravděpodobností licence za autorský počin, čímž se stane snímek pro mnohé nedostupný. Senátní návrh navíc zdvojuje stávající legislativu, kdy je možné dodatečnou odměnu smluvně ošetřit podle Občanského zákoníku.  

8. 3. 2017 čeká novelu autorského zákona závěrečné slyšení v Senátu, kdy se rozhodne o konečné podobě senátního znění návrhu. V případě jakýchkoli schválených změn se tisk bude muset vrátit k znovuprojednání do Poslanecké sněmovny ČR. Debata se tak opět protahuje a termín transpozice přitom již uplynul 10. 4. 2016, což s sebou nese riziko možných sankcí z evropských institucí.

Paradoxem zůstává, že další novela autorského zákona se nezadržitelně blíží. Jak jsme již informovali, v Bruselu se nyní intenzivně pracuje na revizi evropského autorského práva.

– novela autorského zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou ČR: http://senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/82908/69600

– usnesení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (garanční výbor): http://senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/83116/69776

Sdílet na sítích