Novela živnostenského zákona

26. května 2017

Plénem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prošla do třetího čtení novela živnostenského zákona. Ta se kromě dalších témat zabývá i otázkou vydávání hromadných sestav z živnostenského rejstříku. Současná úprava totiž neumožňuje vydávat na žádost hromadné soubory, ale pouze výpisy týkající se konkrétního podnikatele a jeho živností. Novela se aktuálně projednává ve znění pozměňovacího návrhu pana poslance Velebného.  

Již původním návrhem z dílny MPO byla do živnostenského zákona doplněna sporná ustanovení § 60 odst. 6 a 7, která výslovně zakazují opětovné zveřejnění a poskytnutí získané sestavy třetí osobě. Argumentem ve prospěch tak zásadního omezení je dle MPO zlepšení ochrany osobních údajů podnikatelské veřejnosti. Identifikační údaje subjektů jsou totiž dle ministerstva neomezeně publikovány v duplicitních databázích firem obsahujících mnohdy zastaralé a nepřesné údaje, navíc často jen z důvodu snadného zisku provozovatele z internetové reklamy.

Prezentovaným cílem novely je rozšířit nabídku poskytování informací z rejstříku o vydávání hromadných souborů veřejně přístupných údajů podnikatelů na žádost veřejnosti. Jestliže stávající zákon vydávání sestav neumožňuje, na straně druhé zároveň ale neomezuje opětovné využití jednotkových dat získaných z živnostenského rejstříků. Novela zákona vytváří specifickou situaci, kdy se zájemci o údaje z rejstříku sice dostanou k hromadným sestavám, tyto však nebudou moci využít v rámci vlastních služeb či je jinak zveřejnit a/nebo předat třetí osobě. Navíc se k nim nedostanou vzdáleným přístupem, ale pouze prostřednictvím žádosti zaslané na patřičný živnostenský úřad.

Nová praxe má fungovat následovně:

§  zájemce o poskytnutí hromadné sestavy předloží správně příslušnému živnostenskému úřadu žádost (pravděpodobně písemnou);

§  v žádosti přesně vymezí okruh podnikatelů (adresou sídla podnikatele, umístěním provozoven podnikatelů nebo konkrétní živností), jejichž údaje by měly být v sestavě uvedeny;

§  pracovník živnostenského úřadu v zákonné lhůtě 30 dnů od podání žádosti hromadnou sestavu zpracuje (v papírové či elektronické podobě), přičemž tuto zatíží poplatkem 5,- Kč za každý jednotlivý zápis na vystavené sestavě;

§  po zaplacení stanoveného poplatku budou informace žadateli předány.

Pro úplnost si dovolujeme připomenout, že se bavíme o vydávání údajů, které již existují v elektronické podobě a jsou uloženy na serverech státu. Navíc, pokud bude žádost obsahovat požadavek na údaje subjektů, jejichž sídlo nebo provozovny spadají do správního obvodu různých živnostenských úřadů, bude muset sestavu vydat příslušný krajský živnostenský úřad. V případě informací k podnikatelům s provozovnami na adresách v různých krajích žádost dokonce doputuje až na Živnostenský úřad ČR, a tedy na MPO samotné. Pokud Vám to v 21. století a při stávajících technologiích přijde naprosto absurdní, nejste sami. Společnost Seznam.cz to vidí obdobně. Navíc, bude-li žádost příliš rozsáhlá, může úředník lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů od vlastního podání žádosti (a tedy až na 60 dní).  

S ohledem na výše uvedené zůstává otázkou, proč se vlastně ministerstvo vydalo právě touto cestou? Považují-li MPO i ÚOOÚ za problém neodpovídající nakládání s osobními daty podnikatelů, mohli přece vymezit konkrétní okruh dat a k volnému nakládání uvolnit pouze neosobní data. Ideálně ve formátu otevřených dat. Ministerstvem zvolené řešení dle společnosti Seznam.cz povede pouze ke snížení komfortu a dostupnosti státem vlastněných dat pro další užití v rámci digitální ekonomiky a současně vyústí v nárůst agendy a finančních nákladů živnostenských úřadů. Ke zvážení je rovněž otázka souladu navržené legislativy se zákonem 222/2015 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který obsahuje možnost sdílení dat prostřednictvím rozhraní informačního systému nebo umožnění dálkového přístupu k informacím. Díky zákonu č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, navíc ÚOOÚ již dnes disponuje pravomocí požádat provozovatele digitální služby o nápravu chyb v existujících elektronických rejstřících/katalozích firem. Nástroje k řešení identifikovaného problému tedy existují. V neposlední řadě je nutné uvést, že nakládání komerčních katalogů s údaji přímo upraví i aktuálně diskutované nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (nařízení k ePrivacy).

Předloženou novelu živnostenského zákona považuje Seznam.cz za problematickou. Obzvláště za situace, kdy jednou z vlajkových lodí vládou podporované unijní strategie Jednotného digitálního trhu je právě ekonomika založená na datech.

Sdílet na sítích