Novela zákoníku práce

26. ledna 2017

Na Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny ČR (dále jen „Výbor“) proběhla dne 25. ledna 2017 velmi emotivní a především dlouhá debata k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (sněmovní tisk č. 903). Hlavními tématy diskuse byly především navržené změny ve zdravotnickém sektoru, v organizaci práce z domova a v neposlední řadě i v pravidlech pro práci uzavíranou na základě dohody o provedení činnosti. Bylo přeloženo 55 pozměňovacích návrhů. K jejich finálnímu schválení se Výbor sejde pravděpodobně 8. února 2017.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) již minimálně rok připravuje novelu zákoníku práce, jejímž hlavním účelem je posílení postavení zaměstnance v právních vztazích, větší flexibility a to z důvodů požadavků z praxe a s ohledem na vývoj českého právního řádů, judikatury českých soudů i Evropského soudního dvora. Jak je naznačeno v úvodu důvodové zprávy k příslušnému návrhu, zákon č. 262/2006 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007, byl již 39krát novelizován.

Po velkých debatách na úrovni Tripartity a jednání s různými sociálními partnery bylo nakonec dosaženo „nepsané“ dohody o kompromisu, který byl předložen Vládě ČR a 9. září 2016 i Poslanecké sněmovně ČR. 1. čtení proběhlo v říjnu a listopadu (v říjnu bylo přerušeno) a nyní se návrh zákona dostal na projednávání garančního výboru.

V dopoledních hodinách Výbor vyslechl zástupce MPSV, zpravodaje tisku, předsedu Výboru pana Jaroslava Zavadila a umožnil vystoupit všem zájemcům z řad veřejnosti. Především se diskutovalo o úpravách ve zdravotnictví, agenturním zaměstnávání (novela zákoníku práce byla spojena s projednáváním vládního návrhu zákona o zaměstnanosti, sněmovní tisk č. 911), ale i o regulaci práce z domova. Kritiky stávajícího znění návrhu byli především zástupci z řad vysokoškolských profesorů, nesouhlasné komentáře kvůli úpravám tzv. home officů představil i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy pan Jan Rafaj, také prezident Hospodářské komory pan Vladimír Dlouhý a i zástupce digitálního sektoru ze společnosti Seznam.cz.

Odpoledne Výbor zasedal nad konkrétními pozměňovacími návrhy. Home officů se dotýká pozměňovací návrh paní poslankyně Pekarové Adamové, pana předsedy Zavadila a vysokoškolské prostředí řeší návrhy pana poslance Raise. První dva odstraňují z navrhované novely pasáže o práci z domova úplně, poslední uvedený řeší primárně vynětí vysokoškolských pracovníků z povinností, které se regulací home officů zavádí.

MPSV na základě velké kritiky a nesouhlasných komentářů k otázce regulace práce z domova nakonec celou debatu uzavřelo prohlášením, že pokud se do finálního hlasování Výboru nedojde ke smysluplné dohodě nad obsahem § 317, navrhne paní ministryni vyškrtnutí celého paragrafu sám náměstek pro řízení sekce legislativy MPSV pan JUDr. Petr Hůrka, PhD. Na určitou domluvu a vzájemné vysvětlení problému mohou poslanci a zástupci MPSV využít i diskuse u kulatého stolu, která byla svolána po vzájemné dohodě a s největší pravděpodobností se uskuteční 2. února 2017. O několik dní později již budou rozhodovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích Výboru.

Vzhledem k tomu, že předložením 55 pozměňovacích návrhů byla porušena výše uvedená „nepsaná“ dohoda sociálních partnerů (jak zaznělo na Výboru např. i z úst MPSV), je možné, že při 2. čtení ve sněmovně se novela zákoníku práce dočká dalších změn a návrhů na úpravy, které mohou stávající znění výrazně ohrozit. Společnost Seznam.cz doufá, že jednou ze schválených úprav bude i odstranění regulace práce z domova, neboť by mohla negativně zasáhnout do současné vyhovující praxe a donutit zaměstnavatele k razantnímu omezení tohoto běžného zaměstnaneckého benefitu, nejen pro digitální sektor (viz. článek na PA blogu z 1. 4. 2016).

– odkaz na konkrétní článek z PA blogu: http://publicaffairs.seznamblog.cz/post/142067222096/novela-z%C3%A1kon%C3%ADku-pr%C3%A1ce-p%C5%99ipom%C3%ADnky-seznamcz

Sdílet na sítích